sábado, 31 de maio de 2014

excerptos de jameson (07): marxismo e forma, teorías dialécticas da literatura no século xx

1. clase

o que diferenza o concepto de clase marxista do sociolóxico é que, o primeiro é precisamente un concepto diferencial no que cada clase é, ao mesmo tempo, unha maneira de relacionarse mais tamén de rexeitar as outras. Sexan cales sexan os presupostos filosóficos, a visión sociolóxica está formalmente errada na medida que nos fai pensar nas clases como unha especie de illamento unhas das outras, coa separación case física de grupos sociais na cidade ou no rural, ou como ‘culturas’ dalgún xeito desenvolvéndose a si mesmas con independencia unhas das outras: pois a noción de clase ou grupo social illado é con toda seguridade unha hipóstase do mesmo xeito que a noción de individuo solitario na filosofía do século xviii. Na historia tampouco hai substancias perseverando tranquilamente na súa propia esencia senón máis ben unha relacionalidade e loita a cada paso, na que a clase non está máis libre de participar que o individuo.
pp. 380 – 381

unha análise de clase marxista, polo tanto, implicaría dous tipos de xuízos diferentes, dependendo de se damos énfase á natureza da relación entre o obxecto cultural e a clase que ‘reflicte’ ou se nos centramos no destino histórico da propia clase … O que significa isto é que as contradicións aparentes no xuízo deben verse en realidade como variantes dun modelo común, en vez de ‘opinións’ que se nos pide que adoptemos ou repudiemos. A historia é precisamente esta obriga de multiplicar os horizontes nos que se mantén o obxecto, para multiplicar as perspectivas desde as que se lle ve; e creo que ver xuízos e avaliacións diverxentes desta maneira non é falar a favor dunha obxectividade teórica ou neutralidade, senón máis ben substituírnos na mesma orixe do propio valor e de tal permutación estrutural, e traducir desacordos aparentemente literarios de volta á realidade última de grupos en conflito no mundo histórico …
pp. 389 – 390

2. mercadoría

que sucede cando consideramos o traballo non tanto unha relación relativamente enmascarada senón máis ben unha forma de densidade por dereito propio, como algo producido, como conciencia reificada de xeito bastante deliberado? … trátase, evidentemente, dunha consideración do traballo en relación á realidade económica, en vez da social: as coordenadas de semellante análise xa non serán, polo tanto, as da formación ideolóxica, mais as formas da produción de mercadorías … unha crítica marxista … acentuará o xeito no que a forma da mercadoría condiciona todas as percepcións do obxecto máis contemplativas e teóricas; incluíndo, por suposto, o modo estético de percepción. Nun mundo no que o valor de intercambio ten precedencia sobre o valor de uso (tal é, esencialmente, a definición de mercadoría) non é sorprendente que a produción de obras de arte tamén debera rexerse por esta estrutura dominante, que chega a influencialo todo no noso mundo diario, as nosas relacións con outra xente na mesma medida que a nosa relación cos obxectos …
pp. 390 – 392

na sociedade de clase media, o feito de traballar e producir –precisamente a chave do pensamento histórico xenuíno– é … un segredo tan celosamente escondido como calquera outro na nosa cultura. Este é, en efecto, o significado preciso da mercadoría como forma, para borrar os signos do traballo sobre o produto para facilitar que esquezamos a estrutura de clase. Sería sorprendente que tal ocultación do traballo non deixara a súa pegada tamén na produción artística, tanto na forma coma no contido …
pp. 407 – 408

3. pensamento dialéctico

[o pensamento dialéctico] elévase ao cadrado: unha intensificación tal dos modos ordinarios de reflexión que un anovamento de luz anega o obxecto da súa exasperación, como se no medio das súas perplexidades inmediatas a mente tivera intentado, a forza de vontade, por decreto, alzarse poderosamente polos seus propios medios. Afrontados os procedementos operativos da mente pensante non–reflexiva (sexa lidando cos problemas e obxectos filosóficos ou artísticos, políticos ou científicos), o pensamento dialéctico tenta non tanto competir e perfeccionar a aplicación de tales procedementos como ampliar a súa propia atención para incluílos tamén na súa conciencia: proponse, noutras palabras, non tanto resolver os dilemas particulares en cuestión como converter eses problemas nas súas propias solucións a un nivel superior, e facer do feito e da existencia do propio problema o punto de inicio de novas investigacións. Este é, en efecto, o momento máis sensible do proceso dialéctico: aquel no que un complexo enteiro de pensamento é elevado por medio dunha panca interna a un piso superior, no que a mente, nunha caste de cambio de marchas, atópase agora disposta a tomar como resposta o que tiña sido pregunta, permanecendo fóra dos seus esforzos previos de tal xeito que se cifre a si mesma no problema, entendendo o dilema non como unha resistencia do obxecto so, senón tamén como resultado do polo subxectivo despregado e disposto na súa contra dun xeito estratéxico –en resumo, como a función dunha relación suxeito – obxecto determinada. Hai unha falta de alento a respecto deste cambio da actividade normal da mente orientada ao obxecto a tal auto–conciencia dialéctica– algo do tremor enfermizo que sentimos na caída dun ascensor ou o descenso súpeto ao irmos nun avión. Iso devólvenos aos nosos corpos tanto como nos devolve ás nosas posicións mentais como pensadores e observadores. O shock, en efecto, é básico, e constitutivo da dialéctica como tal: sen este momento transformacional, sen esta transcendencia consciente inicial dunha posición máis naïve e antiga, non pode haber cuestión da chegada á conciencia de calquera dialéctica xenuína.
pp. 307 – 308

4. empirismo anglo–americano

posto que a ideoloxía dominante de Occidente é claramente o realismo empírico anglo–americano para o que todo pensamento dialéctico representa unha ameaza, e cuxa misión é esencialmente servir como freo para a conciencia social: permitir respostas legais e éticas a asuntos económicos, substituír a linguaxe da igualdade política pola da desigualdade económica e consideracións sobre a liberdade por dúbidas sobre o propio capitalismo. O método para tal pensamento nas súas distintas formas e guisas consiste en segmentar a realidade en compartimentos estancos, esmerándose por separar o político do histórico, para que non saian á luz todas as implicacións dun problema dado; e en restrinxir toda afirmación ao específico e inmediatamente verificable, para descartar calquera idea especulativa ou totalizadora que puidera conducinos a unha visión de conxunto da vida social.
pp. 367 – 368

5. auto–reflexivo

o pensamento dialéctico é na súa propia estrutura auto–conciencia, e pode describirse como o intento de pensar sobre un obxecto a un nivel e ao mesmo tempo observar os nosos propios procesos mentais mentres o facemos: ou para usar unha figura máis científica, incluír a posición do observador no propio experimento. Nesta liña, a diferenza entre dialéctica hegeliana e marxista pódese definir usando termos como auto–conciencia implicada. Para isto a de Hegel é unha relativamente lóxica, e implica un sentido de interelación de categorías intelectualmente puras como suxeito e obxecto, calidade e cantidade, limitación e infinito, …; aquí o pensador pasa a entender a maneira na que procesa o seu pensamento concreto, e, en efecto, as formas particulares de problemas das que parte, limita os resultados do seu pensamento. Para a dialéctica marxista, pola contra, a auto–conciencia que se pretende é a conciencia da posición do pensado na sociedade e na propia historia, e dos límites impostos nesta conciencia pola súa posición de clase – en resumo, da natureza ideolóxica situacional de todo pensamento e da invención inicial dos problemas mesmos. Así, está claro que estas dúas formas de dialéctica non se contradín de ningunha das maneiras …
p. 340

tal pensamento, por conseguinte, é esencialmente proceso: nunca acada un lugar definitivo de verdade sistemática na que poida parar a descansar, porque é como se estivera dialecticamente vinculado á non–verdade, a esa mitificación da que é a negación concreta e contra a que está perpetuamente obrigada a reclamar unha comprensión intermitente da realidade, a súa vez el propio en perigo perpetuo de perder contacto co real … o pensamento dialéctico así demostra ser un momento no que o pensamento se rectifica a si mesmo, no que a mente, de súpeto, retrocede e se inclúe na súa nova e ampliada comprensión, restaura e resitúa as súas nocións anteriores nunha nova visión da realidade: primeiro, por medio dunha concienciación sobre a maneira na que os nosos instrumentos conceptuais eles mesmos determinan a forma e límites dos resultados aos que se chega (dialéctica hegeliana); e en adiante, nese segundo e máis concreto movemento de reflexión que é a forma especificamente marxista, nunha conciencia de nós mesmos como á vez o produto e o resultado da historia, e do carácter fondamente histórico da nosa situación socio–económica xa que informa tanto solución como problemas que lles dan orixe igualmente.
pp. 372 – 373

6. anti–sistema

para unha crítica xenuinamente dialéctica, en efecto, non pode haber categorías pre–establecidas de análise: ata o punto de que cada obra é o resultado final dunha caste de lóxica interna ou desenvolvemento no seu propio contexto, evoluciona as súas propias categorías e dita os termos específicos da súa propia interpretación. Así a crítica dialéctica está ao outro extremo de teorías estéticas de lectura única e univalentes que buscan a mesma estrutura en todas as obras de arte e prescriben para elas un único tipo de técnica interpretativa ou un modo único de explicación. Tampouco se pode reconciliar coas disciplinas especializadas que se teñen apoiado en tales bases …
p. 332

7. anti–metafísico

así, a reflexión filosófica, se pescuda abondo, muda en reflexión histórica, e a comprensión do pensamento abstracto finalmente resólvese na conciencia do contido dese pensamento, o que quere dicir, da situación histórica básica na que tivo lugar … este tipo de crítica dialéctica, por conseguinte, implica un salto desde a idea puramente conceptual á histórica, desde a idea ata a correspondente experiencia vivida que é entón ‘xulgada’ na medida en que se pon, para nós, en perspectiva histórica. Esta é, en efecto, a dimensión hermenéutica do pensamento dialéctico, que está chamado a restaurar ao feito cultural abstracto, illado ao nivel da superestrutura, dentro seu contexto ou situación concreta; o último ten, por suposto, desaparecido ao tratar con obxectos culturais do pasado. Pero cando tratamos con produtos da cultura contemporánea, esta situación concreta vólvese obxecto de represión ata o grao de que desexamos ignorar a situación socio–económica na que estamos realmente implicados. Así tales xuízos dialécticos fan posible que nos decatemos dunha síntese momentánea do interior e o exterior, do intrínseco e do extrínseco, da existencia e a historia: pero é unha síntese pola que pagamos mediante un xuízo histórico obxectivo sobre nós mesmos.
pp. 346-348

8. totalización

desde o actual punto de vista metodolóxico, sen embargo, esta descrición pode servir para ilustrar o momento que media entre a crítica literaria e a socioloxía, na que a primeira comeza a abandonar a insensibilidade e se funde na segunda levada polo seu propio impulso: pois os termos chave de tal descrición –totalidade e individualidade– son comúns tanto á análise da vida social concreta e a da obra de arte, para que cun lixeiro aumento da énfase histórica o que semellaba unha declaración sobre a obra de arte resulta reter a súa validez na dimensión social e histórica. O que implica isto, noutras verbas, é o concepto de que a certo nivel de concreción a cousa en si –ou o que máis tarde denominaremos a súa realidade existencial– pódese formular en calquera dun número de distintas dimensións: como estrutura literaria, como verdade vivida dunha determinada organización social, como certo tipo de relación suxeito – obxecto, como certa distancia entre a linguaxe e o seu obxecto, como un modo determinado de especialización ou de división do traballo, como relación implícita entre clases. Este é o verdadeiro lugar do concreto, no que só nós podemos mediar entre un nivel e outro de realidade, e traducir a análise técnica da idea na súa verdade na realidade vivida da historia social. É claramente a tarefa máis urxente dunha crítica xenuinamente dialéctica para recuperar, na ocasión dunha obra de arte dada, esta realidade última á que corresponde.
p. 354

marxismo e forma: teorías dialécticas da literatura no século xx (1972)
tradución por @xindiriz
[©] lalín 2014

martes, 13 de maio de 2014

estudos de tradución & interpretación (Europa e América)

ALEMAÑA


AUSTRIA


BÉLXICA


BULGARIA


CANADÁ


COLOMBIA


DINAMARCA


ESTADOS UNIDOS


FINLANDIA


FRANCIA


GRECIA


IRLANDA


ITALIA


LITUANIA


PORTUGAL

- Universidade de Aveiro-Departamento de Línguas e Culturas (Campo Universitario de Santiago, Aveiro)

REINO UNIDO


RUMANÍA


SUECIA

- Stockholms Universitet (Estocolmo)

SUÍZA

estudos de tradución & interpretación (Estado Español)

blog-de-traduccion.trustedtranslations.com
GALIZA

Universidad de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución

ANDALUCÍA

Facultad de Filosofía y Letras. Campus Centro. Plaza del Cardenal Salazar, 3. 14003-Córdoba
Universidad de Granada. Facultad de Traductores e IntérpretesCalle Puentezuelas, 55. E-18002 Granada
Universidad de Málaga. Facultad de Filosofías y Letras. Estudios de Traducción e InterpretaciónCampus Universitario de Teatinos. E-29071 Málaga
Universidad Pablo de Olavide. Facultad de Humanidades. Carretera de Utrera, Km.1 41013 Sevilla

CASTELA – LEÓN

Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y DocumentaciónC/ Francisco Vitoria 6-16, Salamanca, España, 37008
Universidad de Valladolid. Facultad de Traducción e InterpretaciónCampus de Soria. Nicolás Rabal 17
- Instituto de Terminología Bilingüe y Traducción Especializada (ITBYTE). Universidad de Valladolid. ITBYTE Centro de Idiomas, 1ª planta. Campus Miguel Delibes. E-47071 Valladolid

CASTELA – A MANCHA

Escuela de Traductores de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. Plaza de Santa Isabel, 5, 45071 Toledo (España)

CATALUNYA

Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Traducció i InterpretacióLa Rambla, 30-32, 08002 Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici k - Campus UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola) Barcelona
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Campus Torre dels Frares. C/ Laura, 13 VIC, 08500, Barcelo

EUSKADI

Universidad del País Vasco. Facultad de Filología y Geografía e Historia. Departamento de Filología Inglesa, Alemana y de Traducción e InterpretaciónPaseo de la Universidad, 5, 01006, Vitoria-Gasteiz

MADRID

Universidad Autónoma de Madrid (Pública). Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco
Universidad Alfonso X El Sabio. Facultad de Lenguas AplicadasAvda. Universidad 1, 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid
Universidad Antonio de Nebrija. Facultad de Lenguas Aplicadas y Humanidades Campus de la Dehesa de la Villa. C/ Pirineos, 55; Campus de La Berzosa 28040 Hoyo de Manzanares (MADRID)
Institut Catholique de Paris. Faculté des Lettres. Centro Universitario Cluny. Instituto Superior en España de Interpretación y TraducciónAvda. Juan XXIII, 7 bis 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- Universidad Pontificia Comillas (ICAI). Facultad de Ciencias Humanas y SocialesC/ Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid - Tlf. (34) 91 542 28 00
Universidad Europea de Madrid. Facultad de Comunicación y HumanidadesDepartamento de Traducción y Lenguas Aplicadas. Calle Río Tajo, s/n. E-28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Centro Cultural Isabel de Farnesio Cuartel de Pavía y Casa del GobernadorC/ Capitán, 39 28300 - ARANJUEZ (Madrid). Teléfono: 91 8011500 Fax: 91 8917442

VALENCIA

Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y LetrasCarretera Sant Vicent del Raspeig s/n. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Centro Universitario Estema. Adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Humanes i SocialsDepartament de Traducció i Comunicació. Universitat Jaume I - Campus de Riu Sec. E-12071 Castelló de la Plana
Escuela Superior de Técnicas Empresariales Aplicadas ESTEMA (Adscrito). General Elio, 8 y 10 - 46010 Valencia Valencia (Comunidad Valenciana)
Universitat de València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Facultat de Filologia. Universitat de València. Avgda. Blasco Ibáñez, 32 46010 València

MURCIA

Universidad de Murcia. Facultad de Letras. Campus de La Merced. Campus de La Merced 30100 Murcia

CANARIAS

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Traducción e InterpretaciónC/ Pérez del Toro, 1. 35003 Las Palmas de Gran Canaria